O FIRMIE

PRZEBIEG DZIAŁALNOŚCI

REFERENCJE

INFORMACJE

KONTAKT

PRACA

 

Niewłaściwie wykonane i użytkowane przestarzałe instalacje elektryczne stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników. Polskie prawodawstwo przewiduje, by obiekty budowlane wraz ze związanymi z nimi urządzeniami, w tym instalacjami elektrycznymi, były użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną.
Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz związanymi z nim aktami wykonawczymi oraz normami obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:

  • conajmniej raz na 5 lat - kontroli instalacji pioruchronowej, obejmującej oględziny części nadziemnej, sprawdzenie ciągłości połączeń części nadziemnej, pomiar rezystancji uziemienia, sprawdzenie stanu uziomów po ich odkopaniu;
  • conajmniej raz na 5 lat - kontroli i pomiarom instalacji elektrycznych, obejmujący stan sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń iśrodków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów całego obiektu, łącznie z mieszkaniami;
  • conajmniej raz w roku - przeglądowi instalacji elektrycznych i piorunochronowych polegającym na oględzinach zewnętrznych części instalacji.

Kontrole te powinny być dokonywane przez osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych (SEP D).

Przepisy prawne:
- Prawo budowlane (Dz. U. 89 poz. 414 z 1994r. z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002r. z późniejszymi zmianami)

Ciekawe artykuły:

  1. "Wykonywanie odbiorczych i okresowych pomiarów ochronnych w instalacjach elektrycznych o napięciu znamionowym do 1kV" mgr inż. Fryderyk Łasak przeczytaj (.pdf)
  2. "Odpowiedzialność właścicieli (zarządców) obiektów budowlanych za stan techniczny i bezpieczeństwo instalacji energetycznych" mgr inż. Mirosław Giera przeczytaj (.pdf)
  3. "Procedury w procesie inwestycyjnym oraz użytkowaniu instalacji elektrycznych w budynkach" mgr inż. Mirosław Giera przeczytaj (.pdf)
  4. Wywiad z właścicielem firmy ZUPIK "Elemat" mgr inż. Zbigniewem Matuszewskim w czasopiśmie "W kontakcie" nr 1(8)/2004 przeczytaj (.pdf)